Radni doručak na temu: „Kako izbeći neuspeh u postizanju poslovnih ciljeva?“

IBW Strategy u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera organizovao radni doručak na temu: „Kako izbeći neuspeh u postizanju poslovnih ciljeva?“

Na radnom doručku održanom u sedištu Srpske asocijacije menadžera u Beogradu 23. maja 2017. godine, podelili smo svoja rešenja i iskustva po pitanju ove uvek aktuelne teme.

Predavanju su prisustvovali menadžeri iz više od trideset kompanija, koji su učestvovali u konstruktivnim diskusijama, deleći svoja iskustva na ovu temu.

Kako izbeći neuspeh u postizanju poslovnih ciljeva, ključno je pitanje u savremenom biznisu, pri čemu su naši konsultanti: Jan Borko, dr Tatjana Knežević i Dimitrije Čurović istakli važnost sledećih izazova:

  • kako uvezati ciljeve kompanije sa KPI-jevima zaposlenih,
  • kako utvrditi koji su pravi KPI-jevi za dato preduzeće,
  • kako navedeno adekvatno uvezati u varijabilni model nagrađivanja u svim segmentima poslovanja
  • kako navedeno uskladiti sa pravnom dokumentacijom i implementirati u ugovore o radu,
  • kako obezbediti da novi model suštinski zaživi u kompaniji.

IBW Strategy se može pohvaliti svojim dugogodišnjim iskustvom u razvoju integrativnog pristupa unapređenju poslovnih performansi. Prezentovani model obezbeđuje podršku vlasnicima i menadžmentu organizacije da kroz dijagnostikovanje potencijala za unapređenje ključnih parametara poslovanja pozitivno utiču na rast i razvoj organizacija. Putem implementacije savremenih modela upravljanja moguće je obezbediti sticanje konkurentske prednosti koja će biti prepoznata od strane klijenata organizacije i izmerena konkretnim nivoom unapređenja organizacije (povećanjem tržišnog udela, rastom prihoda, povećanjem EBITDA i neto dobiti kroz rast bruto marže i smanjenje troškova, povećanjem zadovoljstva klijenata, zaposlenih i vlasnika).

Predstavljeno je i kako kroz primenu sistema korporativnog upravljanja obezbediti efikasno funkcionisanje organizacija sa jasno definisanim ovlašćenjima i odgovornostima.
Prezentovan je model upravljanja putem ciljeva, baziran na primeni tehnika koje omogućavaju razradu ciljeva od vrha organizacije do svakog zaposlenog pojedinačno, a koji uključuje:

  • Definisanje ciljeva na nivou kompanije i razradu opštih ciljeva po procesima
  • Postavljanje HR strategije u skladu sa opštim ciljevima
  • Obuku linijskih menadžera za određivanje ciljeva svakog zaposlenog
  • Postavku sistema upravljanja putem ciljeva i praćenja njihove realizacije

Od velikog značaja za svaku kompaniju koja želi da osigura uspeh u svom poslovanju je uvođenje odgovarajućih ključnih pokazatelja poslovanja (KPI) i povezivanja KPI-eva kompanije i zaposlenih, te razvijanje različitih modela nagrađivanja na osnovu postignutih radnih rezultata.

Tokom predavanja prezentovan je IBWS model varijabilnog nagrađivanja zaposlenih baziranom na praćenju i proceni radnog učinka i nagrađivanju prema ciljevima i ostvarenim rezultatima rada, kojim je moguće ostvariti dobit i kreirati sistem zarada, koji će biti stimulativan za Vaše saradnike. Model podrazumeva kreiranje i implementaciju sistema za praćenje radnog učinka (definisanje kriterijuma, konstruisanje alata i monitoring primene), koji omogućava da zaposleni budu nagrađeni u skladu sa ostvarenim rezultatima. On omogućava dobro razumevanje posla i ciljeva kompanije od strane zaposlenih, objektivnije povezivanje sistema nagrađivanja i radne uspešnosti, efikasniju komunikaciju o postignućima i veću motivaciju zaposlenih. Model pruža informacije menadžmentu o radnom ponašanju zaposlenih, a zaposlenima povratnu informaciju o njihovom radu, unapređuje odnos sa pretpostavljenim, motiviše kroz mogućnost veće zarade, pruža uvid u potrebu za dodatnim obrazovanjem, te jača samopouzdanje i samopoštovanje.