ISTRAŽIVANJE ODNOSA PROFESIONALNIH I ŽIVOTNIH STILOVA MENADŽERA I STILA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM

U okviru doktorske disertacije koju je senior konsultant Tatjana Knežević odbranila iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa i upravljanja organizacijom na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 26. 9. 2016. godine, pod nazivom Odnos profesionalnog i životnog stila zaposlenih i stila upravljanja organizacijom, sprovedeno je istraživanje na menadžerskoj populaciji (618 ispitanika) sa ciljem utvrđivanja „psihološke cene“ bavljenja ovim zahtevnim poslom, kao i naučne validacije pristupa primenjenog u biznis okruženju.

Dobijeni su brojni nalazi koji pokazuju da menadžeri preferiraju profesionalne, životne i stilove upravljanja koji obezbeđuju bolje uklapanje u radno okruženje i usklađenost sa vrednostima na kojima počiva organizaciona kultura. Dominantni stil upravljanja je Prepričavanje, a najmanje preferirani Delegiranje, pri čemu značajne efekte na preferenciju ostvaruju pol, nivo obrazovanja i nivo menadžmenta. Dominantni životni stilovi su: porodično-sentimentalni stil, utilitarni i saznajni stil, a od profesionalnih stilova: Udovolji drugima i Budi savršen.

Menadžerska populacija je veoma izložena stresu na radu, više od polovine njih ima povišenje na indikatorima radnog stresa, pri čemu su distres i somatizacija izraženiji u odnosu na depresiju i anksioznost. Utvrđen je uticaj socio-demografskih i profesionalnih karakteristika na razlike u strukturi simptoma stresa. Sve dimenzije stresa se mogu objasniti i životnim i profesionalnim stilovima, pri čemu profesionalni više doprinose predikciji od životnih stilova. Potvrđen je doprinos stilova upravljanja predikciji distresa i depresije, povrh životnih i radnih stilova.

Nalazi potvrđuju da se veće zadovoljstvo usklađenošću privatnog i profesionalnog segmenta života povezuje sa niže izraženim simptomima stresa na radu. Izvršena je identifikacija najefikasnijih stilova upravljanja, koji doprinose uspostavljanju ravnoteže između profesionalnog i životnog stila zaposlenih, i njihovog uticaja na stres menadžera.

Na koji način dobijeni rezultati mogu biti primenjeni u savremenom biznisu, te koristiti HR i top menadžerima kompanija?

Dobijeni nalazi ukazuju na poboljšanje načina korišćenja potencijala zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima u ovoj oblasti, na značaj upravljanja rizicima po stres i razvoj svesti o značaju brige za psihosomatsko zdravlje zaposlenih, kreiranju novog modela uspostavljanja ravnoteže u različitim sferama života zaposlenih kao i na adekvatnu organizacionu podršku tom cilju.

Ponuđen je model uticaja profesionalnog i životnog stila na stil efikasnog upravljanja organizacijom, koji je obuhvatan i ukazuje na kompleksnost faktora relevantnih za proces upravljanja, a čijom primenom bi organizacije mogle da odgovore zahtevima okruženja upravljajući potencijalima svojih ključnih kadrova. Model bi obezbedio neophodne smernice za optimalno usklađivanje stilova upravljanja organizacijom, sa jedne strane i postizanje ravnoteže između života i rada, sa druge strane, radi ostvarivanja pozitivnih promena u organizacionim i ličnim performansama.

Predložena je upotreba koncepta drajvera kao indikatora profesionalnog stila menadžera još u procesu profesionalne selekcije, koja doprinosi predikciji adaptacije menadžera na specifičnosti radnog okruženja.

Pročitajte Doktorsku Disertaciju dr Tatjane Knežević.