REGIONALNA KONFERENCIJA EFEKTIVNI JAVNI MENADŽMENT – NA PUTU KA SVETSKIM STANDARDIMA
REGIONALNA KONFERENCIJA EFEKTIVNI JAVNI MENADŽMENT - NA PUTU KA SVETSKIM STANDARDIMA
Saznajte više »
NOVI PROJEKAT KOMPANIJE IBW STRATEGY: Opsežno istraživanje faktora lojalnosti zaposlenih u IT industriji na tržištu Republike Srbije
NOVI PROJEKAT KOMPANIJE IBW STRATEGY: Opsežno istraživanje faktora lojalnosti zaposlenih u IT industriji na tržištu Republike Srbije
Saznajte više »
Saznajte više »
Originalni razgovori Originalni razgovori
Originalni razgovori
Saznajte više »
Istraživanje uticaja ključnih drajvera na vrednost kompanija Istraživanje uticaja ključnih drajvera na vrednost kompanija
Istraživanje uticaja ključnih drajvera na vrednost kompanija
Saznajte više »
O nama

O nama

IBWS je kompanija za pružanje usluga poslovnog savetovanja i podrške u poslovnim transakcijama u regiji jugoistočne Evrope.

<strong>IBWS</strong> je multidisciplinarni tim stručnjaka koji poseduje znanje o tržištu regije jugoistočne Evrope i uz primenu svetske prakse i metodologije efikasno dijagnostikuje sve potencijale za rast i optimizaciju vaše organizacije.

<strong>IBWS tim</strong> primenjuje savremena znanja iz oblasti ekonomike preduzeća, poslovnih finansija, marketinga i komunikacije, upravljanja ljudskim resursima i organizacije u svrhu pospešivanja rasta organizacije i sticanja konkurentske prednosti.

<strong>IBWS tim</strong> je sastavljen od stručnjaka različitih profila koji su locirani u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju, Sofiji, Podgorici i Tirani.

Naš cilj

Da pozitivno utičemo na rast i razvoj organizacija u regiji jugoistočne Evrope kroz poslovno povezivanje sa strateškim partnerima i investicionim fondovima.

Da kroz dijagnostikovanje potencijala za unapređenje ključnih parametara poslovanja pružimo podršku vlasnicima i menadžmentu organizacije.

Da putem implementacije savremenih modela upravljanja obezbedimo sticanje konkurentske prednosti koja će biti prepoznata od strane klijenata organizacije i izmerena unapređenjem rezultata organizacije.

Da kroz primenu sistema korporativnog upravljanja obezbedimo efikasno funkcionisanje organizacija sa jasno definisanim ovlašćenjima i odgovornostima.

Mereno:

<ol>
<li><strong>Povećanjem tržišnog udela</strong> kroz rast prihoda brže od konkurencije.</li>
<li><strong>Povećanjem EBITDA</strong> kroz rast bruto marže i smanjenje troškova.</li>
<li><strong>Povećanjem profita</strong> kroz povećanje <strong>EBITDA</strong> i smanjenje zaduženosti.</li>
<li><strong>Povećanjem zadovoljstva</strong> klijenata, zaposlenih i vlasnika.</li>
</ol>

Osnova našeg uspeha

Prilagođeni pristup organizaciji sa timom koji se formira spram potreba projekta.

Upravljenje poslovnim rizicima u okviru strategije organizacije i konkurentskog okruženja.

Integrisanje zaposlenih u organizaciji i povezivanje poslovnih funkcija sa ciljem smanjenja operativnih troškova i poboljšanja ukupnog učinka.

Inovativna metodologija u određivanju tržišnih niša za sticanje konkurentske prednosti.

Naše prednosti

Tim sastavljen od iskusnih stručnjaka iz regije jugoistočne Evrope sa respektabilnim profesionalnim i radnim biografijama.

Dobre konekcije sa lokalnim i međunarodnim tržištima kapitala.

Dobre konekcije sa svim organizacijama na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Albanije, a naročito u oblasti proizvodnje i prometa robe za svakodnevnu potrošnju

Dobro poznavanje operativnog upravljanja u svim segmentima poslovanja.

IBWS odlikuje:
<ol>
<li>efikasna i kvalitetna usluga,</li>
<li>celovit pristup</li>
<li>konkurentna cena</li>
<li>saradnja sa klijentom i posle izvršene usluge.</li>
</ol>

Naše prisustvo

<strong>IBWS</strong> poseduje razgranatu mrežu poslovnih konekcija u regiji jugoistočne Evrope.

Konsultanti IBWS se nalaze u <strong>Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bugarskoj </strong><strong>i Albaniji</strong>.

IBWS sarađuje sa stranim investitorima koji su zainteresovani za ulazak na <strong>tržišta jugoistočne Evrope</strong>.
<ol>
<li>SRBIJA</li>
<li>BiH</li>
<li>CRNA GORA</li>
<li>SLOVENIJA</li>
<li>MAKEDONIJA</li>
<li>BUGARSKA</li>
<li>ALBANIJA</li>
<li>HRVATSKA</li>
</ol>

Naše prisustvo

Društvena odgovornost

Podstičući rast kompanija rastemo zajedno kao društvo i ekonomija u celini.

Podstičući razvoj korporativnog upravljanja zalažemo se za transparentnost u poslovanju i izgradnju poverenja u tržišta kapitala.

IBWS svojim primerom izdvajanja 3% ukupnog profita u humanitarne svrhe podiže društvenu svest o važnosti socijalno odgovornog ponašanja organizacija.

IBWS usluge i ekspertiza

IBWS za svoje klijente obavlja komercijalne, pravne i finansijske due diligence preglede kao preduslov za uspešnu implementaciju svih vrsta poslovnih transakcija (kupovine kompanija, spajanja, zajednički projekti, dezinvesticije, spin-off-i, itd).

Naš pristup je celovit i pokriva komercijalne, pravne, finansijske i po potrebi i ostale aspekte.

Pored standardne analize tržišta i revizije istorije poslovanja kompanije i njenog trenutnog stanja i potencijalnih rizika itd, naš due diligence proces fokusiran je i na identifikovanje potencijala i vrednosti pojedine transakcije, npr. mogućih poboljšanja poslovanja, potencijalne troškovne optimizacije, maksimizacije prihoda i profita, potencijale sinergija i restrukturiranja, optimizacije strukture kapitala i upravljanja sredstvima te prognoziranje budućeg poslovanja.

IBWS pokriva sve aspekte i faze kompleksnih poslovnih transakcija – kupovine kompanija, spajanja, zajedničkih projekata, pronalaženje potencijalnih investitora, strukturiranje modela transakcije (pravni i finansijski aspekt) uzimajući u obzir i pravnu i poresku regulativu u regiji jugoistočne Evrope, proces vrednovanja i pregovaranja cene i ostalih uslova, obezbeđivanje kapitala i potrebnog dužničkog finansiranja, post-closing aktivnosti, itd.

Po potrebi vršimo i sprovođenje ili odbranu od neprijateljskih preuzimanja. Pristup IBWS je usmeren ka maksimiziranju vrednosti transakcije i minimizaciji svih rizika povezanih sa istom, sve u cilju optimizacije vrednosti i povrata za sve svoje klijente.

IBWS pokriva čitav proces nakon sprovedene strateške transakcije (PMI – post merger integration). Pristup IBWS je prilagođen svakom pojedinom slučaju, ali je uvek multidisciplinaran i usmeren ka cilju da se u celosti realizuje planirana vrednost i svi sinergijski efekti pojedine transakcije.

IBWS identifikuje stanje na početku integracije, definira sve potrebne korake u integraciji uzevši u obzir pažljivo koordiniranje između svih segmenata poslovanja novog entiteta, definira ključne kratkoročne („quick wins“) i srednjoročne ciljeve, implementira odnosno nadzire realizaciju svih ciljanih sinergijskih efekata, restrukturiranja poslovanja, maksimizacije prihoda i povrata, a da se pri tome sačuva nesmetano tekuće poslovanje. IBWS team je takođe fokusiran na kadrovski aspekt integracije i spajanje korporativnih kultura koji je jedan od najbitnijih faktora uspešnog integrisanja biznisa.

IBWS nudi usluge savetovanja klijentima oko prodaje preduzeća, SPV-ova, lokacija, nekretnina, poslovnih pogona, imovine u celini ili nekog njenog dela, sa ciljem da se pronađe primereni kupac, maksimizira kupovna cena i postignu svi ostali postavljeni ciljevi.

IBWS usluga je celovita i podrazumeva sveobuhvatnu analizu i vrednovanje poslovanja, pripremanje teaser-a i ostalih materijala, traženje potencijalnog kupca, realizacija poslovnog pregleda (due diligence), vrednovanje, utvrđivanje uslova i otkupne cene, koordinaciju i nadgledanje pregovaračkog procesa i pripremu i finalizaciju pravnog okvira.

IBWS vrši restrukturiranje poslovanja svojih klijenata u cilju stabilizacije, dugoročne održivosti i profitabilnog poslovanja.

IBWS pristup je multidisciplinaran i obuhvata koordinirano restrukturiranje svih poslovnih segmenata: prodaje, komercijalnih uslova, optimizaciju troškova, finansijsko restrukturiranje, redefinisanje i optimizaciju organizacione strukture, evaluaciju i unapređenje kadrova i kadrovskog potencijala, stabilizaciju novčanih tokova, dezinvestiranje nepotrebne imovine, zatvaranje i spin-off dela biznisa koji generiše gubitak, po potrebi i fundamentalne promene u poslovnim modelima, itd.

IBWS intenzivno radi sa top i srednjim menadžmentom klijenta u implementaciji svih konkretizovanih mera za uspešno restrukturiranje.

IBWS predlaže i implementira sve potrebne mere za uspešnu optimizaciju troškova klijenta, u cilju postizanja merljivih rezultata i benčmarka najboljih preduzeća u industriji u kojoj klijent posluje.

Usluga IBWS pokriva benchmark analize trenutnog poslovanja klijenta, definisanje procesne metrike kako bi se merio napredak, revidiranje stanja i identifikovanje i implementacija konkretnih mera za optimizaciju svih aspekata poslovanja, pregovaranje boljih uslova svih vrsta troškova koje terete klijenta, razmatranje mogućnosti outsourcinga, kadrovska i organizaciona optimizacija, revidiranje i optimizacija poslovnih procesa, uključujući implementaciju najboljih praksi.

U slučajevima klijenata sa ozbiljnim finansijskim problemima, IBWS implementira i neophodne mere vezane za dezinvestiranja i momentalna obustavljanja neprofitabilnih aktivnosti.

Održivost i rast svake organizacije direktno zavisi od njene spremnosti da se prilagodi zahtevima tržišta.

IBWS usluga u delu organizacionog razvoja podrazumeva uspostavljanje organizacione strukture u skladu sa misijom, vizijom i strateškim ciljevima kompanije u datom momentu poslovnog razvoja, kao i unapređenje poslovnih procesa i procedura rada u skladu sa razvojnim ciljevima.

Sa aspekta ljudskih resursa IBWS usluga obuhvata optimizaciju broja zaposlenih i njihovog učinka, razvoj organizacione kulture kompanije, sticanje znanja i veština zaposlenih, neophodnih za savladavanje novih tehnologija i procesa, te razvoj kompetencija zaposlenih u cilju optimizacije učinka i uspostavljanje sistema njegovog praćenja i nagrađivanja.

IBWS pruža usluge u stečajnim postupcima, likvidacijama preduzeća, dezinvestiranju, spin-off-ovima, okončanju poslovnih aktivnosti i izlazacima sa tržišta, prodaje imovine itd.

Iako su to često komplikovani i delikatni procesi, posedujemo iskustvo i poznajemo načine kako da ove procese završite efikasno i uz minimalne troškove, uzevši u obzir i svu pravnu i poresku regulativu. Na osnovu sopstvenih iskustava u vezi sa složenim likvidacijama projekata tokom poslovanja, IBWS ima formiran sveobuhvatan postupak obustavljanja poslovnih aktivnosti, koji omogućava da se rizici i troškovi zadrže na minimumu tokom prestanka poslovanja u regionu jugoistočne Evrope.

Postojanje strategije brenda je preduslov njegovog dugoročnog rasta, jačanja njegove snage i ključnih atributa, na isti način prepoznatih od strane kupaca i zaposlenih u kompaniji.

O značaju brend strategije govori činjenica da iz nje proizilaze sve ostale strategije kompanije, da sam brend zahteva značajna ulaganja resursa i da na kraju on ima svoju vrednost.

Razvijena metodologija i iskustvo IBWS konsultanata u izradi brend strategije, pozicioniranju na tržištu kroz prilagođen marketing miks i kanale komunikacije i proceni i rastu vrednosti brenda, su neophodni za pobedu u tržišnoj utakmici.

Poznavanje upravljanja kategorijama proizvoda je podjednako važno trgovcima i proizvođačima, svakome iz različitog ugla, ali svima sa istim ciljem – maksimiziranje profita.

Razumevanje tražnje bazirano na iskustvenim i relevantnim istraživačkim podacima, ključno je kod opredeljenja nabavne politike trgovaca i proizvodnog portfolija proizvodnih kompanija.

Praktična iskustva naših konsultatanata specijalizovanih za pojedine kategorije proizvoda, od kreiranja asortimana do izrade planograma i pozicioniranja na policama trgovina, doprinosi rastu EBITDA-e i boljem upravljanju neto obrtnim kapitalom.

Uspeh prodaje i poslovni rezultat kompanije je opredeljen pravilno postavljenom cenovnom strategijom prilagođenom ciljanom segmentu kupaca i lokalnom tržištu, kao i strategiji prodaje i brend strategiji.

IBWS tim će vam omogućiti da kreirate i implementirate pobedničku strategiju prodaje, a na osnovu našeg iskustva sa različitim strategijama prodaje usmerenim prema različitim segmentima kupaca, kroz različite prodajne formate i brendove, regionalno prilagođene.

Lojalnost i poverenje u brendove pod kojim kompanije posluju je ključni preduslov uspešnog poslovnog rezultata.

Trgovinska marka, kao alat za poboljšanje poslovnih performansi proizvodnih i trgovinskih preduzeća, indirektno utiče na podizanje lojalnosti.

Investicije u gradnju lojalnosti mogu biti različitog nivoa, ali uspeh opredeljuje odgovarajuća kombinacija modela, ulaganja i pratećeg servisa.

Izradom strategije trgovinske marke i modela lojalnosti prilagođenih ciljnom kupcu, uz korišćenje višegodišnjeg regionalnog iskustva iz ovih oblasti, IBWS nudi diferenciranje od konkurencije, podizanje lojalnosti kupaca i maksimiziranje povrata investicije, uz optimalan odnos ulaganja i efekata.

Kvalitetno pripremljen plan je jedan od ključnih faktora kod startovanja novog biznisa, i može biti presudan kod donošenja odluka koje znače razliku između uspešnog i neuspešnog projekta.

IBWS će vam pomoći u pripremi kako kratkoročnih, tako i godišnjih i dugoročnih finansijskih projekcija, bez obzira da li su vam potrebne zbog donošenja odluka o sopstvenom poslovanju ili za potrebe eksternih klijenata.

IBWS će da razmotri sve aspekte novo započetog biznisa i iznese objektivnu reviziju svih ključnih pretpostavki, proceni realnost postavljenog plana, identifikuje ključne rizike i mere za minimizaciju istih, kao da predloži i po potrebi implementira sve potrebne aktivnosti za uspešnu implementaciju planova.

Uspostavljanje poslovnih procesa i organizacije je složen i odgovoran zadatak.

U fazi započinjanja biznisa ključno je da procesi budu posloženi na pravilan način, kako nalaže struka, kako bi mogli da zadovolje postavljene zahteve, ali da istovremeno omogućavaju da se kasnije bez većih teškoća razvijaju i standardizuju (procesni pristup upravljanja je obavezan na području Europske unije).

Dobro postavljeni procesi ubrzavaju razvoj kompanije, pomažu u upravljanju troškovima, doprinose unutrašnjem redu i povećanju kvaliteta i ukupnih poslovnih rezultata.

IBWS će uspostaviti organizacionu strukturu u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima kompanije, na način da može da podrži sve poslovne procese i bude u skladu sa resursima kojima kompanija raspolaže, primenjujući znanja iz procesnog inženjeringa i upravljanja sistemima, kao i najboljim poslovnim praksama, međunarodnim standardima i propisanom regulativom.

U momentu započinjanja vašeg biznisa IBWS obezbeđuje kompletnu uslugu regrutacije, selekcije i zapošljavanja kvalitetnog kadra, kao i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih, kako bi vaš fokus mogao biti na ostalim izazovima.

Kandidati će biti selektovani u skladu sa zahtevima posla, uz potpunu optimizaciju Vaših resursa i primenu najsavremenije metodologije procene.

Takođe, pružamo uslugu obuke sa ciljem uvođenja u posao novih saradnika, obezbeđujući im da se u startu upoznaju sa kompanijom, njenom misijom, vizijom i ključnim ciljevima, kao i praktično osposobe za obavljanje datog posla.

Ništa manje nije važna ni podrška koju pružamo u formiranju timova (naročito menadžerskog) i obezbeđivanju da što pre postanu uigrani i efikasni.

Ključna stvar kod uspostavljanja novog biznisa je obezbeđivanje potrebnog eksternog finansiranja, prilagođeno potrebama i mogućnostima klijenta.

IBWS za svoje klijente pokriva čitav proces finansiranja, od pripreme poslovnih planova, do postizanja konkurentnih uslova finansiranja, strukturiranja finansiranja na način koji najbolje odgovara potrebama, priprema i pregled ugovorne i projektne dokumentacije, i praćenje projekta.

IBWS za svoje klijente obezbeđuje najbolje uslove finansiranja dostupne na tržištu i strukturira finansiranje na način koji najbolje odgovara potrebama klijenata i njegovim mogućnostima (rok, dinamika otplate, sredstva obezbeđenja, itd).

IBWS eksperti se aktivno uključuju u pregovore sa bankama u vezi sa uslovima finansiranja, ugovornom dokumentacijom, kao i realizacijom svih faza finansiranja, uključujući pripremu poslovnih planova, projekcija, itd.

Konsultanti IBWS su takođe eksperti u strukturiranju i obezbeđivanju kompleksnijih oblika finansiranja, kao što su: IPO, mezzanine finansiranje, senior ili subordinirani dug, joint venture equity, plasman privatnih i javnih obveznica i drugih oblika finansiranja.

Na osnovu vaše biznis ideje IBWS eksperti efikasno realizuju projektno finansiranje: ekonomsko i finansijsko planiranje, izrade studije izvodljivosti, pregovaranje finansijskih uslova za dužničko i sopstveno (equity) finansiranje, formiranje SPV-a i realizacija finansiranja, uključujući pregovaranje i finalizaciju kreditne dokumentacije, itd. IBWS tim takođe pokriva i kasnije faze – nadzor finansija i realizaciju projekta.

Naš pristup projektnom finansiranju osigurava klijentima najbolje uslove dostupne na tržištu, kao i strukturu finansiranja koja obezbeđuje dugoročnu održivost i profitabilnost projekta.

Uspešno izvođenje investicionog projekta očekuju i investitor i kreditor. Preduslov za postizanje očekivanog povrata na investiciju je dobro budžetiranje i realan plan investicionih aktivnosti.

IBWS metodologija unapređuje proces budžetiranja i investicijskih aktivnosti klijenta na način da se osigura optimalna alokacija raspoloživih sredstava u smislu uloška, profita i povrata investicije. IBWS vrši reviziju studija izvodljivosti i budžetiranja pre početka investicije i prati trošenje sredstava.

IBWS konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo u vođenju korporativnih finansija za najveće regionalne kompanije i mogu da pruže savete o primeni najboljih praksi i know-how-a.

Pristup IBWS-a je celovit i usmeren je ka reviziji i optimizaciji finansijskog poslovanja klijenta generalno i u specifičnim područjima kao npr: struktura kapitala, neto obrtni kapital, cash flow analize, likvidnosno planiranje, troškovi finansiranja, itd. Naši konsultanti takođe mogu da pregledaju postojeće sporazume o kreditu/lizingu i pregovaraju o boljim uslovima, odnosno dužoj ročnosti.

IBWS ima celovit pristup u revidiranju poslovanja klijenta u cilju uspešnog restrukturiranja, stabilizacije i dugoročne održivosti poslovanja.

Naša ekspertiza obuhvata sve segmente poslovanja: prodaju, komercijalne uslove, optimizaciju troškova, organizaciju i kadrovski potencijal.

Uz implementaciju svih poslovnih mera IBWS takođe revidira i restrukturira finansijsko poslovanje klijenta: obezbeđuje potrebna sredstva za uspešno restrukturiranje i optimizaciju strukture kapitala, pregovara sa klijentovim kreditorima o održivim uslovima finansiranja (cena, ročnost, itd.), optimizuje likvidnost i novčani tok društva i vrši aktivnosti minimizacije troškova finansiranja, itd. IBWS konsultanti su uspešno restrukturirali brojne poslove i omogućili dugoročni rast i profitabilan rad.

IBWS sarađuje sa kreditorima i drugim poveriocima na naplati problematičnih plasmana od dužnika – u stečajnim postupcima, sudskim sporovima, planovima reorganizacije, itd. IBWS za potrebe klijenta vrši usluge prokure i članstva u nadzornim odborima problematičnih dužnika.

IBWS predlaže operativne i finansijske mere u cilju maksimizacije stepena naplate, radi na prodaji imovine dužnika, otpisu dugovanja i restrukturiranju poslovanja. IBWS konsultanti su radili na brojnim slučajevima povrata duga i imaju širok spektar pristupa i mera za postizanje ciljanih rezultata i dobro poznavanje poslovnog okruženja u regiji jugoistočne Evrope.

IBWS konsultanti imaju značajno iskustvo u projektima smanjivanja zaduženosti („deleveraging“) i upravljanja obavezama, realizovali su značajna restrukturiranja duga u regionu.

Nakon analize novčanih tokova i poslovanja kompanije, u poređenju sa održivim servisiranjem duga i strukturom kapitala, predlažemo i sprovodimo sve neophodne mere u cilju smanjenja zaduženosti, otpisa duga, faktoringa, itd, kao i implementaciju strategije za poboljšanje opštih performansi poslovanja.

IBWS uspešno radi na pripremi UPPR-ova (Unapred pripremljen plan reorganizacije) za klijente, kao i na praćenju njihovog izvršenja.

Naša usluga obuhvata sve aspekte i faze pripreme i usvajanja planova reorganizacije, od due diligence i revizije podataka, do komunikacije sa kreditorima i usvajanja plana.

IBWS plan reorganizacije će biti pripremljen sa ciljem da se obezbedi njegova uspešna primena i dugoročna održivost.

IBWS poseduje značajan know-how u primeni najboljih praksi efikasnog planiranja i upravljanja likvidnošću kompanije.

Svojim klijentima nudimo razrađene modele koje osiguravaju detaljnu kratkoročnu i srednjoročnu prognozu likvidnosti, uzimajući u obzir tokove gotovine iz poslovanja, investiranja, finansiranja i drugih aktivnosti.

Takođe, veliki poslovni sistemi često treba da optimizuju likvidnost na konsolidovanom nivou. IBWS može revidirati stanje i predložiti adekvatna rešenja u cilju optimizacije likvidnosti.

Optimizacija obrtnog kapitala je složen proces koji zahteva praćenje različitih aspekata poslovanja kompanije – zaliha, potraživanja i obaveza.

Optimizacijom obrtnog kapitala klijent može značajno da smanji troškove finansiranja i da ostvari dodatnu likvidnost za podršku svojim poslovnim aktivnostima.

IBWS je razvio metodologiju za praćenje i upravljanje svim navedenim aspektima, što može da rezultira značajnim koristima za klijente.

IBWS pruža usluge savetovanja sa ciljem smanjenja rizika vaše kompanije od negativnih kretanja kamatnih stopa i deviznog kursa – navedeno obuhvata procenu rizika, kratkoročnu i dugoročnu analizu izloženosti, predlog mogućih mera koje proizilaze iz prirodnog hedžinga kao i iz strukturiranih derivativa (swaps, forwards, caps, collars, options, itd.).

IBWS pregovara u ime klijenta sa bankama kako bi osigurao najkonkurentnija i najbolja rešenja.

IBWS takođe obezbeđuje usluge hedžing računovodstva i izveštavanja za klijenta. IBWS konsultanti su obavili brojne velike hedžing transakcije u prošlosti u iznosu od ukupno od preko 1 milijardu evra.

Kreditni rizik je jedan od najvećih rizika u tekućoj makroekonomskoj situaciji i može značajno da ugrozi poslovanje kompanije.

IBWS poseduje iskustvo, alate i modele za praćenje i upravljanje izloženosti kreditnom riziku klijenta. To podrazumeva preventivne mere (pregled klijenta, sprovođenje postupaka, postavljanje limita, sredstva obezbeđenja, nadzor, itd), kao i korektivne mere (naplatu dugova, realizaciju sredstava obezbeđenja, zakonske procedure, itd).

Upravljanje poslovnim performansama u današnjem složenom poslovnom okruženju koje se brzo menja je od presudnog značaja za kratkoročni i dugoročni uspeh bilo koje organizacije.

IBWS konsultanti primenjuju najboje prakse za poboljšanje finansijskog budžetiranja i planiranja poslovanja. IBWS je u prilici da vam pomogne u pripremi kako kratkoročnih, tako i godišnjih i dugoročnih finansijskih projekcija, bez obzira da li su vam one potrebne zbog donošenja odluka o sopstvenom poslovanju ili za potrebe eksternih klijenata.

Osnovni cilj studije izvodljivosti (investicionog elaborata) je procena ekonomske isplativosti predloženog projekta i ona treba da odgovori na pitanje: „Da li je projekat ekonomski opravdan?“ Smisleno je angažovati konsultanta za sprovođenje studije izvodljivosti zato što je konsultant nezavisan i samim tim u boljoj poziciji da pruži objektivnu analizu predloženog poduhvata.

IBWS pruža detaljnu i objektivnu analizu poslovnih prilika/projekata, uključujući i analizu potencijalnih prepreka koje stoje na putu uspeha kompanije. Naša studija izvodljivosti ispituje tri glavne oblasti: analizu tržišta, tehničke i organizacione zahteve i finansijski pregled i pruža reviziju svih finansijskih aspekata pojedinog projekta.

Za potrebe kreditora, poverilaca, države ili vlasnika kapitala izvodimo nezavisne poslovne preglede. IBWS uz multidisciplinarni pristup formira tim prilagođen konkretnom projektu, koji revidira poslovanje, identifikuje razloge lošeg poslovanja i predlaže mere za unapređenje.

Pregled obuhvata reviziju biznis i finansijskih segmenata i po potrebi forenzičnu analizu poslovanja ili pojedinog predmeta.

Vrednovanje biznisa zahteva razumevanje i analizu različitih složenih faktora, što između ostalog uključuje detaljno poznavanje pokretača vrednosti, poznavanje privredne grane u kojoj se posluje i šire strateške ciljeve poslovanja.

U slučaju spajanja, akvizicije ili udruživanja od vitalnog je značaja da se razume vrednost koja može biti kreirana kroz transakciju. IBWS procenjuje vrednost bilo koje vrste poslovne transakcije i predlaže strategiju za maksimizaciju vrednosti biznisa ili imovine.

Podrazumeva oglašavanje upražnjenih radnih mesta i prikupljanje prijava kandidata za ključne pozicije.

Naša obaveza je kreiranje i plasman oglasa, kao i administrativna selekcija prijava, čime se postiže značajna ušteda resursa klijenta u prvoj fazi selekcije.

Oglašavanje je moguće delimično ili potpuno anonimno, a naročito je pogodno za klijente koji informaciju o tražnji novih saradnika žele da prikriju od svojih zaposlenih ili konkurencije. Nalaženje kandidata je moguće i putem direktne potrage, koja podrazumeva diskretno kontaktiranje iskusnih menadžera i eksperata u drugim kompanijama, uz korišćenje bogate mreže poslovnih kontakata.

Budući da od kvaliteta zaposlenih zavisi uspeh čitave organizacije, preporučujemo da selekciju prepustite timu iskusnih IBWS stručnjaka, čime za kratko vreme dolazite do kvalitetnih saradnika, izbegavajući protekcije i komplikovane relacije sa saradnicima, iz kojih ponekad nije lako izaći.

Odabir najpodesnijeg kandidata vršimo najsavremenijim metodama, uz garanciju poverljivosti i individualnog pristupa utvrđivanju kriterijuma.

Selekcija obuhvata: analizu radne pozicije, regrutaciju i predselekciju, testiranje sposobnosti, ličnosti i veština, intervjue bazirane na kompetencijama, prezentaciju najboljih kandidata, uz proveru referenci, izveštaj sa preporukama za uvođenje u posao i praćenje rezultata rada.

Da li je vaš menadžerski tim dovoljno zreo da obezbedi kompanijski razvoj i rast? Želite da imate uvid u nivo kompetencija svojih saradnika?

Procenom znanja, sposobnosti, veština i ponašanja u odnosu na postojeći model kompetencija kompanije, korišćenjem savremene metodologije (psihološki testovi, intervjui bazirani na kompetencijama, centri procene), postižemo objektivnu i sveobuhvatnu analizu potencijala za razvoj ključnih kadrova kompanije, na osnovu koje definišemo individualne razvojne planove.

U odnosu na menadžerski tim postupak obuhvata analizu individualnih psiholoških karakteristika, analizu timskih odnosa i procenu njihovih kompetencija metodom 360 stepeni.

Želite da budete sigurni da su vaši zaposleni adekvatno raspoređeni na radna mesta koja najviše odgovaraju njihovim kompetencijama? Da li imate “pravog čoveka na pravom mestu”?

Veoma je važno imati uvid u njihove mogućnosti i ograničenja i rasporediti ih na radna mesta koja odgovaraju njihovim interesovanjima, sposobnostima i profesionalnim kompetencijama, kako bi mogli da se uklope u organizacioni dizajn i postignu najviši mogući nivo radnog učinka.

IBWS profesionalna klasifikcija podrazumeva testiranje sposobnosti, ličnosti i veština zaposlenih, i njihovo raspoređivanje na adekvatna radna mesta, čime postižemo da zaposleni budu efikasniji, efektivniji i zadovoljniji poslom i kompanijom.

Želite da pouzdano procenite snage i slabosti svoje organizacije, njenu kulturu i vrednosti na kojima počiva i koje određuju način međusobnog odnosa zaposlenih i pristupa poslu?

Ključnu ulogu u razvoju specifične organizacione kulture, koja podržava misiju, viziju i strateške ciljeve organizacije treba da ima menadžment kompanije.

IBWS program obuhvata: analizu trenutne organizacione kulture (njenih karakteristika, sistema vrednosti), procenu usklađenosti strategija i ciljeva sa kulturom organizacije i definisanje željenih atributa, te planiranje i sprovođenje programa za dostizanje projektovane kulture, što će omogućiti maksimalnu efektivnost organizacije i dovesti do veće lojalnosti zaposlenih i lakšeg prihvatanja radnih obaveza.

Sa ciljem jasnijeg sagledavanja snaga i slabosti kompanije u ovom segmentu, vršimo merenje na osnovu koga ćete saznati koliko su vaši zaposleni zadovoljni različitim aspektima posla: organizacijom rada, međuljudskim odnosima, sistemom nagrađivanja, menadžmentom, uslovima rada, radnim mestom, razvojnim mogućnostima, korporativnom komunikacijom…

Postupak obuhvata: anonimno anketiranje zaposlenih upitnicima kreiranim u skladu sa kompanijskim potrebama, analizu dobijenih rezultata i izradu izveštaja sa tačkama mogućeg poboljšanja i preporukama za preduzimanje konkretnih radnji u cilju unapređenja organizacione klime.

Za velike kompanijske uspehe potreban je dobar, uigran tim, a naši team building programi doprinose jačanju timskih odnosa, poverenja i poštovanja, i stvaranju zdrave radne atmosfere i lojalnosti zaposlenih. Namenjeni su različitim timovima i uključuju osmišljavanje sadržaja, organizaciju događaja i izvođenje aktivnosti.

Potpuno su prilagođeni kompanijskim potrebama i dovode do poboljšanja komunikacije i saradnje, boljeg razumevanja ciljeva i važnosti učinka svakog zaposlenog, povećanja motivacije i oslobađanja od stresa. Organizujemo ih kada želite da nagradite zaposlene, integrišete nove članove, definišete buduće zajedničke ciljeve, utvrdite prednosti i slabosti članova…

Uspešne kompanije podstiču organizaciono ponašanje usmereno na rast i razvoj, a ne na sigurnost i prosečnost, zbog čega vam nudimo programe razvoja individualnih kompetencija saradnika, u cilju povećanja efektivnosti poslovanja:

 • Postavku sistema ključnih kompetencija (programa obuke, treninga i stručnog usavršavanja),
 • Model upravljanja talentima – odabir, angažovanje i razvoj zaposlenih posebnih performansi,
 • Razvoj karijere – planiranje karijera zaposlenih, koji omogućava njihov dalji razvoj i obezbeđivanje sledljivosti kadrova,
 • Coaching – struktuiran, interaktivan program podrške za brže dostizanje rezultata, oslobađanjem ličnih potencijala saradnika (Potencijal – Smetnje = Uspeh).

Ciljna grupa:
Srednji menadžment velikih kompanija,  top menadžeri  i vlasnici kapitala u manjim kompanijama.

Trajanje programa:
Četiri nivoa, od kojih svaki traje četiri dana.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • unapređenje načina upravljanja organizacijom, procesima i zaposlenima, što će rezultovati poboljšanjem poslovnih rezultata,
 • razvoj kompetencija menadžera,
 • unapređenje kvaliteta vođenja saradnika, rast motivacije i zadovoljstva zaposlenih,
 • uvećanje intelektualnog kapitala kompanije.

Sadržaj modula:
IBWS® Team Leader

Menadžment Zaposleni Komunikacija Lični razvoj
 • Procesi donošenja odluka
 • Veštine davanja i primanja povratnih informacija

 

 • Poslovna komunikacija i korespodencija
 • Veštine pregovaranja i ostvarenja uticaja
 • Upravljanje putem ciljeva
 • Vođenje putem ciljeva i motivisanje saradnika
 • Veštine prezentovanja i javni nastupi
 • Trening lične efikasnost, upravljanje vremenom  i smanjenje stresa
 • Upravljanje promenama
 • Efektivno vođenje timova
 • Brend strategija
 • Efektivna komunikacija i razumevanje različitosti (trening asertivnosti)
 • Krizni menadžment
 • Kreativno prevazilaženje izazova
 • Poslovna etika
 • Psihološke igre u biznisu

Ciljna grupa:

Vlasnici manjih trgovinskih radnji, menadžeri, poslovođe, šefovi u velikim trgovačkim lancima.

Trajanje programa:

Četiri nivoa, od kojih svaki traje dva dana.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • unapređenje poslovnih rezultata,
 • poboljšanje kvaliteta upravljanja maloprodajnim procesima i zaposlenima,
 • razvoj kompetencija menadžera,
 • uvećanje intelektualnog kapitala kompanije.

Sadržaj modula:

Menadžment Psihologija Prodaja i odnosi sa kupcima Ekonomika poslovanja
 • Menadžment procesi u trgovini
 • Profesionalna komunikacija i poslovni bonton
 • Veštine prodaje u maloprodajnim objektima
 • Praćenje ključnih pokazatelja poslovanja
 • Category management
 • Vođenje saradnika (Upravljanje ljudskim resursima)
 • Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje gubicima i manjkovima u poslovanju
 • Upravljanje prodajnim prostorom  i merchandising
 • Timski rad
 • Segmentacija kupaca
 • Odgovornost Retail Manager-a u odnosu na sistemske zakone kojima se reguliše rad maloprodaje
 • Upravljanje rizicima (bezbednost hrane, objekata, zaposlenih)
 • Upravljanje konfliktima i rešavanje reklamacija
 • Merenje zadovoljstva kupaca
 • Planiranje poslovanja

 

Ciljna grupa:

Vlasnici kapitala, top i srednji menadžment, ambiciozni prodavci koji žele da uvećaju svoju prodaju i svi drugi koji žele da unaprede rezultate u prodaji.

Trajanje programa:

Četiri nivoa, od kojih svaki traje dva dana.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Unapređenje poslovnih rezultata, razvoj kompetencija zaposlenih, uvećanje intelektualnog kapitala kompanije,

Sadržaj modula:

Prodajni proces Odnosi sa klijentima Komunikacija Prodajne veštine
 • Brending – savremeni koncept marketinga
 • Prepoznavanje potreba klijenata
 • Efektna komunikacija
 • Veštine prodaje
 • Struktura procesa  prodaje
 • Briga o klijentima i postprodajne aktivnosti
 • Komunikacija sa različitim profilima klijenata
 • Veštine prezentovanja i javni nastupi
 • Prezentacija proizvoda/usluga
 • Merenje zadovoljstva klijenata
 • CRM alati komunikacije sa klijentima
 • Tehnike i veštine telefonskog pregovaranja
 • Proces ugovaranja prodaje
 • Zaštita prava potrošača
 • Primedbe kupaca, izbegavanje i rešavanje konflikata u prodaji
 • Napredne prodajne veštine i tehnike pregovaranja

 

Ciljna grupa:

Menadžeri koji žele da unaprede svoje znanje iz oblasti finansija, praćenja bilansa, finansijske matematike, vrednovanja, upotrebe alata koje pruža excel, itd.

Trajanje programa:

Četiri nivoa, od kojih svaki traje dva dana.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

Unapređenje znanja vaših menadžera, ključna za strateško odlučivanje, analizu i prognoziranje poslovanja.

Sadržaj modula:

Beginner
 • Osnove finansiranja
 • Upoznavanje i računanje ključnih ekonomskih kategorija i pokazatelja (prihodi, COGS, troškovi, rashodi, amortizacija, kamate, indeksi rasta, bruto marža, AGM, EBITDA, EBITDA/kratkoročne obaveze, neto dug/EBITDA, neto profit, porez na neto dobit, itd.)
 • Upoznavanje i analiza finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, bilans novčanih tokova, izveštaj o promenama na kapitalu, itd.) kao i svih ključnih pokazatelja potrebnih za tumačenje istih
 • Kontroling poslovanja, upoznavanje ključnih indikatora performansi (KPI) poslovanja
 • Osnove upotrebe Excel alata u finansijama
Intermediate
 • Diskonitranje, DCF analiza, WACC, finansijska matematika, koncepti neto sadašnje vrednosti i računanje ključnih pokazatelja (ROI, IRR, ROE, itd.)
 • Investicioni elaborati odnosno procena finansijske održivosti I rentabilnosti projekata, CAPEX, budžetiranje, izvođenje i praćenje investicija
 • Cost Benefit analiza
 • Korišćenje Excela (računanje kamata, NPV, IRR, goal seek, scenariji, itd.)
Advanced
 • Cash flow analiza (CF iz poslovanja, CF iz investiranja, CF iz finansiranja)
 • Planiranje i menadžiranje kratkoročne i srednjeročne likvidnosti
 • Menadžiranje neto obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obaveze) i koeficienti obrta
 • Priprema bilansa uspeha, bilansa stanja i izveštaja o novčanim tokovima i napomena uz finansijske izveštaje
 • Vlasničko i dužničko finansiranje, plasman duga, tržišta kapitala, menadžiranje finansijskih obaveza, pravljenje plana otplate kredita
Expert
 • Primena finansijskih principa u realnim situacijama
 • Upravljanje svim vrstama finansijskih rizika (kreditni, kamatni, devizni, likvidnosni, itd.)
 • Strukturisani finansijski produkti
 • Finansijsko planiranje i modeliranje – CF projekcije i kratkoročno, srednjeročno i dugoročno strateško planiranje
 • Sensitivity, VaR I Monte Carlo analize
 • Izrada procene vrednosti biznisa
 • Korišćenje Excela za pravljanje modela

 

Omogućava dobro razumevanje posla i ciljeva kompanije od strane zaposlenih, objektivnije povezivanje sistema nagrađivanja i radne uspešnosti, efikasniju komunikaciju o postignućima i veću motivaciju zaposlenih.

IBWS model uključuje:

 • analizu posla (zadaci, odgovornosti i zahtevi radnog mesta), koja se utvrđuje za svaku kompaniju ponaosob i obezbeđuje podatke za evaluaciju radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih;
 • definisanje kriterijuma procene i konstrukciju upitnika za vrednovanje radne uspešnosti;
 • kreiranje adekvatnog sistema nagrađivanja i njegovu implementaciju u organizaciji.

Poznato je da adekvatno motivisani zaposleni bolje i energičnije ostvaruju postavljene ciljeve i imaju veći stepen lojalnosti. Da bi kompanije bile uspešne, neophodno je da svoje aktivnosti usmeravaju ka realizaciji postavljenih ciljeva.

Nudimo implementaciju modela upravljanja putem ciljeva, baziranog na primeni tehnika koje omogućavaju razradu ciljeva od vrha organizacije do svakog zaposlenog pojedinačno.

IBWS model uključuje:

 • Definisanje ciljeva na nivou kompanije i razradu opštih ciljeva po procesima,
 • Postavljanje HR strategije u skladu sa opštim ciljevima,
 • Obuka linijskih menadžera za određivanje ciljeva svakog zaposlenog,
 • Postavka sistema upravljanja putem ciljeva i praćenja njihove realizacije.

Uz pomoć IBWS modela praćenja radnog učinka zaposlenih i nagrađivanja prema ostvarenim rezultatima rada uspećete da ostvarite dobit i kreirate sistem zarada, koji će biti stimulativan za Vaše saradnike.

IBWS model podrazumeva kreiranje i implementaciju sistema za praćenje učinka (definisanje kriterijuma, konstruisanje alata i monitoring primene), koji omogućava da zaposleni budu nagrađeni u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Model pruža informacije menadžmentu o radnom ponašanju zaposlenih (na osnovu kojih se vrši odabir rukovodećeg kadra,  planiranje obuka,  premeštaj saradnika…), a zaposlenima povratnu informaciju o njihovom radu, unapređuje odnos sa pretpostavljenim, motiviše kroz mogućnost veće zarade, pruža uvid u potrebu za dodatnim obrazovanjem, jača samopouzdanje i samopoštovanje.

Participacija u rezultatima organizacije se definiše u tri nivoa:

 • kao individualna, merena ličnim ciljevima pojedinca i kao takva predstavlja varijabilni deo mesečne zarade zaposlenog,
 • kao grupna, merena uspehom profitnog centra u odnosu na plan profitnog centra,
 • kao participacija u profitu zavisna od ciljeva organizacije, koji se utvrđuju godišnjim planovima.

Ovim integrisanim modelom, osim povećanja lojalnosti zaposlenih i podizanja svesti o tome da su svi deo uspeha u zavisnosti od zalaganja, direktno utičemo na povećanje profita, koji je za vlasnike kapitala veći, uprkos participaciji od strane ključnih kadrova.

U praksi se često zanemaruje činjenica da je dobra komunikacija sa poslovnim partnerima preduslov uspeha kompanije i ova komunikacija mora biti dvosmerna.

IBWS korišćenjem različitih komunikacijskih alata poslovne partnere upoznaje sa strateškim ciljevima i bitnim poslovnim dešavanjima klijenta, a sa druge strane aktivno sagledava njihovo objektivno viđenje klijenta.

Takođe, kroz preporuke mehanizama angažovanja poslovnih partnera kao podrška realizaciji poslovne strategije, IBWS pomaže kompanijama da ojačaju odnos sa ovom ciljnom javnosti.

Definisanje komunikacije sa vlasnicima kapitala uređuje zakon i osnivački akt organizacije, međutim, u praksi veoma često usled nepostojanja strategije komuniciranja sa vlasnicima kapitala dolazi do grešaka u komunikaciji koje u većini slučajeva dovode do jednostranog ili obostranog nezadovoljstva i nepoverenja, koje najpre rezultira lošim poslovnim rezultatom, a onda i razlazom vlasnika i menadžera.

IBWS uspostavlja jasne kanale komunikacije integrisane sa planovima preduzeća i sistemom ovlašćenja i odgovornosti obezbeđujući da u veoma kratkom vremenu rezultati organizacije budu bolji, uz obostrano zadovoljstvo i vlasnika i menadžmenta/zaposlenih.

Poslovni ambijent, koga između ostalog kreiraju državne institucije, značajan je za poslovanje kompanija. Komunikacija sa ovom javnošću, od lokalnog do nacionalnog nivoa, je posebno bitna kod početka poslovanja na novom tržištu.

IBWS nudi koncept i alate razvoja partnerstva i unapređenje komunikacija sa državnim institucijama, što pozitivno utiče na razvoj i poslovne rezultate kompanije. Strategija komunikacije IBWS-a obuhvata i organizaciju tematskih događaja i uključivanje kompanije u donošenje za njih bitnih zakonskih okvira.

Za uspešno pozicioniranje kompanije potrebno je da se komunikacijske aktivnosti usklade sa brend strategijom i lokalno prepoznaju socijalne grupe i institucije koje bi bile kompatibilne sa kulturom brenda.

Visoka ulaganja u CRS projekte nisu po pravilu garancija uspešnog pozicioniranja kompanije. IBWS odlično poznaje karakteristike lokalne sredine i njene potrebe, što je ključni preduslov uspešnog pozicioniranja klijenta u društvenom okruženju.

IBWS stručni tim će vam preporučiti društvene i socijalne institucije koje treba targetirati i podržati kroz CRS projekte, kao i locirati i implementirati optimalne komunikacijske kanale.

Osim kvaliteta komunikacije sa poslovnim partnerima i eksternim javnostima, za uspešno ostvarivanje poslovnih ciljeva veoma je važno stalno raditi na unapređenju kvaliteta komunikacije sa zaposlenima, koja predstavlja osnov na kome se gradi poverenje i kvalitetna saradnja.

IBWS kroz svoje usluge obezbeđuje da relevantne informacije brzo i kvalitetno budu prosleđene od viših hijerarhijskih nivoa ka niže pozicioniranim saradnicima, i razvija takvo okruženje u kome komunikacija nesmetano teče i u obrnutom smeru – od zaposlenih ka menadžmentu.

Za uspešno i dugoročno stabilno poslovanje zadovoljstvo svih aktera u poslovnom procesu je od velike važnosti.

Kvalitetan socijalni dijalog podrazumeva informisanje i partnersko dogovaranje sa predstavnicima zaposlenih, reprezentativnim sindikatima, o svim relevantnim pitanjima u vezi sa poslovanjem i uslovima rada koje poslodavac obezbeđuje.

IBWS konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo u kreiranju i vođenju uspešnog socijalnog dijaloga u velikom poslovnom sistemu, koje je bazirano na znanju, pregovaračkim veštinama i uzajamnom uvažavanju partnera. Dobro strukturisanim i vođenim dijalogom, kroz razmenu argumenata, IBWS postiže smanjenje tenzija i sukoba, te uspostavljanje međusobnog poverenja i dugoročnog partnerstva poslodavca i sindikata.

Savremene kompanije su uglavnom fokusirane na brigu o komunikaciji i kvalitetu usluge koju pružaju svojim eksternim klijentima, ali se kvalitetom usluga koje zaposleni unutar pojedinih procesa pružaju svojim internim korisnicima posvećuje mnogo manje pažnje.

Posebnom metodologijom IBWS vrši evaluaciju kvaliteta usluga koje pojedine organizacione jedinice, odnosno procesi pružaju jedni drugima.

Na podlozi dobijenih nalaza utvrđujemo prostor za poboljšanje organizacije, procesa i komunikacije, i implementiramo mere koje dovode do unapređenja procesa, rasta efikasnosti, efektivnosti i zadovoljstva zaposlenih.

Uspešne kompanije veliku pažnju posvećuju kvalitetnoj internoj komunikaciji, jer ona doprinosi boljim međuljudskim odnosima, povećanju motivacije zaposlenih i kreiranju željenog imidža.

Efikasna komunikacija mora biti planirana i sistematska i kao takva obezbediti da vaši zaposleni budu na vreme i kvalitetno informisani o svim pitanjima koja ih se tiču i to iz izvora kojem veruju. U suprotnom, prevladava neformalna komunikacija, koju je veoma teško kontrolisati.

Informacije treba da budu verodostojne, sažete, razumljive i transparentne. IBWS će kreirati sistem internih komunikacija i razviti one vidove savremenih kanala komunikacije koji najbolje odgovaraju tipu vaše kompanije.

Početak rada nove kompanije, ulazak na novo nacionalno ili lokalno tržište, ima brojne izazove koje treba na vreme locirati, na koje treba imati odgovore, kao miks alata za željeno pozicioniranje kompanije.

Kroz pravilno postavljanje i efikasnu realizaciju strategije komunikacije stvaraju se uslovi da početak poslovanja kompanije bude što uspešniji.

IBWS novoosnovanim kompanijama nudi izradu strategije sa predlogom eksternih i internih komunikacija, kao i nadzor nad njenom realizacijom. Ovo kompanijama pomaže da izbegnu potencijalne rizike ulaska na tržište i optimiziju inicijalna ulaganja.

Uspešna integracija zahteva izuzetno dobro poznavanje karakteristika kompanija koje se integrišu, kao i kvalitetnu pripremu sa postavljenom dinamikom i komunikacijskim porukama prilagođenim fazama integracije.

Strategije komunikacije integracije urađena od strane IBWS daje kompanijama garanciju da će integracijski proces biti celovito sagledan i kroz predlog internih i eksternih komunikacija učiniti da ovaj proces bude što uspešnije realizovan.

Komunikacije u svim fazama integracije su nadzirane od strane IBWS, a na ovaj način kompanija dobija i objektivnu sliku uspešnosti procesa integracije.

Kontinuiran razvoj brenda, kao suštinski bitan za uspeh kompanije, mora da ima jasno postavljeni cilj i korake koje treba realizovati za postizanje željene pozicije.

Greške napravljene u razvoju brenda mogu imati ozbiljne posledice, a njihovo ispravljanje obično zahteva značajno dodatno ulaganje sa neizvesnim uspehom.

IBWS kompanijama nudi izradu strategije komunikacije razvoja brenda koja pokriva podjednako bitnu eksternu i internu javnost, uz korišćenje prilagođenih komunikacijskih poruka i kanala, kao i praćenje realizacije svih koraka potvrđene strategije.

Mnogo je karakteristika koje su zajedničke za tržišta jugoistočne Evrope, što čini da se ovaj region može posmatrati kao jedna celina sa svim svojim lokalnim specifičnostima.

Ono što karakteriše region je da kanali komunikacije (mediji) u velikoj meri pokrivaju više tržišta i to je potencijal koji treba iskoristiti u komunikacijama regionalnih kompanija.

IBWS nudi regionalnim kompanijama izradu i implementaciju integrisane strategije komunikacije koja obezbeđuje sinergije i optimizaciju ulaganja. Implementacija strategije je praćena i regionalno koordinirana od strane IBWS u državama regiona.

Kompanije su svakodnevno pod uticajem brojnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, među njima su i oni negativni koji mogu dovesti do poremećaja redovog poslovanja.

To dovodi do kriznih situacija koje menadžment treba da predvidi, blagovremeno i na pravi način reaguje, kako bi se izbegle ili minimalizovale štetne posledice.

IBWS izrađuje proceduru reagovanja u kriznim situacijama prilagođene kompaniji, jer su postojanje jasnih pravila reagovanja i brzina prepoznavanja krize ključni u kriznim komunikacima.

Kroz izradu plana krizne komunikacije i praćenje njegove realizacije IBWS brzo i efikasno pomaže menadžmentu kompanije da krizne situacije budu rešene pravovremeno i na najbolji način.

Uspešnost integracijskog procesa veoma zavisi od kvaliteta komunikacija sa različitim javnostima, kako pre početka integracije, tako za vreme i nakon integracije.

Kako ne postoje identične integracije, tako ni komunikacije nisu univerzalne. Njih treba prilagoditi vrsti integracije uz prepoznavanje ključnih tačaka procesa, kroz adekvatno informisanje zaposlenih i eksternih javnosti.

IBWS konsultantski tim je uspešno vodio više kompleksnih integracija i svojim znanjem može pomoći kompanijama da se komunikacije adekvatno postave uz prepoznavanje kulturoloških osobenosti u blagovremenom lociranju ključnih tema i momenata komunikacije.

Kompanijski događaji mogu da budu kvalitetan alat u komunikaciji sa internom i eksternom javnošću i generalno doprinose poboljšanju imidža kompanije.

Te događaje treba koncipirati tako da budu prilagođeni ciljanoj javnosti uz fokusirane komunikacijske poruke.

Pošto su događaji “lice kompanije”, veoma je bitno njima pažljivo upravljati uz detaljnu analizu svih faza i pratećih komunikacija.

Veliko iskustvo IBWS tima u koncipiranju i izvođenju kompanijskih događaja će obezbediti da korporativne teme na pravi način predstavite željenoj javnosti uz predlog stila i komunikacijskih kanala.

Moderne komunikacije odavno koriste institut lobiranja kao legitiman alat, koji pomaže da komunikacijske poruke preko odgovarajućih osoba stignu do relevantnih institucija, ciljane javnosti i javnog mnjenja.

Za uspeh ovog procesa bitno je postaviti pravilnu strategiju sa jasno definisanim problemom, ciljem i putem kako ga ostvariti.

Naši konsultanti pomažu kompanijama da ovaj alat iskoriste na najbolji način, kroz izradu prilagođene strategije lobiranja i usmeravanje na odgovarajuće lobiste i lobističke grupe, kao i lično angažovanje konsultanata u realizaciji postavljenih komunikacijskih ciljeva.

IBWStrategy je realizovao akreditaciju svog senior konsultanta za oblast HR menadžmenta, mr Tatjanu Knežević, za primenu modela integrisanog dijagnostičkog sistema za unapređenje organizacione kulture i efektivnosti organizacije Human Synergistics Internationale©.

Navedeni model obezbeđuje uvid, merenje i promenu stilova ponašanja, i utiče na efektivnost pojedinaca, timova i organizacije. Jedan je od najsavremenijih i najtemeljnijih pristupa merenju organizacione kulture u svetu, čiji su autori dr Robert Cooke i dr Clayton Lafferty.

Kako brojna istraživanja i praksa današnjice nedvosmisleno ukazuju, organizaciona kultura predstavlja kritičan faktor dugoročne uspešnosti i održivosti organizacija, jer obezbeđuje adekvatnu implementaciju postavljenih strategija, kroz konstruktivno ponašanje i pozitivan odnos zaposlenih prema poslu, kolegama i klijentima.

Kombinovanim korišćenjem upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI) i efektivnosti organizacije (OEI) omogućava se: saznanje o trenutnoj kulturi, klimi i efektivnosti organizacije, definiše idealna kultura koja po mišljenju top menadžmenta doprinosi realizaciji strategija i ostvarenju postavljenih ciljeva, zatim identifikacija poluga promene i prepreka prilagodljivosti organizacije, uključivanja zaposlenih i organizacione efektivnosti i razvijanje strategije za izgradnju visoko efektivne organizacione kulture. Više o samom postupku pročitajte ovde.

Konstruktivna organizaciona kultura neguje timski rad, saradnju, pravičnost kod nagrađivanja, podstiče poštovanje članova i davanje konstruktivnih povratnih informacija i onaj dizajn poslova koji zaposlenima daje osećaj postignuća. Konstruktivna kultura i konstruktivne vrednosti povećavaju motivaciju, zadovoljstvo zaposlenih i njihovu nameru da u organizaciji ostanu i utiče da zaposleni rade najbolje što mogu zato što to žele, a ne taman onoliko koliko je potrebno da bi „preživeli“.

Postupak podrazumeva popunjavanje Upitnika za utvrđivanje idealne kulture organizacije® (OCI Ideal) od strane top menadžmenta, kojim se definiše idealna organizaciona kultura, odnosno, kultura koja bi po njihovom mišljenju doprinela realizaciji strategija i ostvarenju postavljenih ciljeva. Zatim učesnici ispitivanja popunjavaju Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije® (OCI trenutna), koji meri viđenje trenutne organizacione kulture prisutne u organizaciji. Na osnovu podataka iz popunjenih upitnika, učesnici uz pomoć metodologije Human synergistics zajednički kreiraju dva CIRCUMPLEX profila koji predstavljaju idealnu i trenutnu kulturu organizacije.

CIRCUMPLEX profili daju pregled rezultata ukrštanjem dve dimenzije – vrste potreba koje stoje u osnovi ponašanja i usmerenosti na zadatke, odnosno ljude. Rezultati su predstavljeni kroz 12 ponašanja grupisanih u 3 tipa kulture:

 • Konstruktivna – proaktivna, koja promoviše ličnu odgovornost i pouzdanost, podstiče inovativnost i vrednuje učinak,
 • Odbrambene kulture – (Pasivno/odbrambene i Agresivno/odbrambene), kod kojih je važnije kako pojedinca vide drugi ljudi od onoga šta rade, fokus je na krivici i krivcu, što doprinosi održavanju nepromenjenog stanja.

IBWS poseduje vrhunski pravni tim koji klijentima nudi celovitu pravnu podršku i usluge u poslovima koporativnog prava, uključujući i pravne poslove visokog profila.

Shodno navedenom IBWS poslovne i finansijske usluge takođe podrazumevaju i celovitu pravno-formalno podršku i implementaciju transakcija i poslova  (M&A i ostalih strateških transakcija, integracija, izvođenje poslovnog i finansijskog restrukturiranja, kupovine nekretnina ili preduzeća, exit strategije, korporativno finansiranje i finansiranje projekata, planovi reorganizacija, UPPR, naplate dugova, i sl.)

1

Naši advokati pokrivaju sledeća područja:

 • Opšte korporativno pravno savetovanje i usluge
 • Komercijalno pravo
 • Parnični i arbitražni postupci, krivično pravo
 • Radno pravo i civilno-pravni sporovi
 • Naplata potraživanja
 • Pravni saveti u vezi sa procesima i regulativom
 • Strateške i strukturirane transakcije
 • Akvizicije, spajanja i statusne promene
 • Restrukturiranje kompanija, priprema UPPR-ova
 • Konkurencijsko pravo
 • Strane direktne investicije
 • Stvarno pravo (nekretnine)
 • Pravni due diligence
 • Osiguranje
 • Intelektualna svojina
 • Privatizacije
 • Poresko pravo
 • Internacionalni ugovori itd.

Karijera

Zaposlenje u IBWS-u

Svi stručnjaci zainteresovani za zaposlenje u IBWS-u mogu da apliciraju na neku od oglašenih pozicija, čime ulaze u selekcijski postupak, koji obuhvata predselekciju, testiranje kandidata (sposobnosti, ličnosti i veština) i intervju baziran na kompetencijama. U svom timu želimo kompetentne, odgovorne i proaktivne saradnike, koji sebe dugoročno vide u jednom izazovnom i dinamičnom poslovnom okruženju.

Studenti i praktikanti

U skladu sa našim opredeljenjem da poslujemo kao društveno odgovorna kompanija, obzirom na veliko interesovanje mladih, omogućavamo studentima biznis i drugih srodnih studijskih programa obavljanje stručne prakse u našoj kompaniji. Takođe, za diplomirane mlade stručnjake obezbeđujemo priliku da prva profesionalna iskustva steknu u IBWS-u. Svi zainteresovani svoju prijavu mogu da pošalju na career@ibwstrategy.com

Kontakt

<strong>IBW Strategy d.o.o.</strong>

Futoška 71, I sprat, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 3001180
Skype: <a title="Pozovite nas putem Skajpa" href="skype:ibwstrategy?call">ibwstrategy</a>

Email: <a href="mailto:office@ibwstrategy.com">office@ibwstrategy.com</a>

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Matični broj: </strong>21039187
<strong>PIB</strong> : 108637564

<strong>Dinarski račun</strong>
275-10222915863-85 kod Societe General banke Srbija AD

<strong>Devizni račun</strong>
275-10222915890-04 kod Societe General banke Srbija AD